POLITIQUE DE PRIVACY

POLITIQUE DE PRIVACY

Nous sommes convaincus que la protection de la vie privée des clients est essentielle et, lorsque nous traitons vos données personnelles, nous le faisons conformément aux dispositions du règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016 et de la loi belge du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. 
Cette page décrit la politique de confidentialité appliquée sur le site web de Spriet aardappelen ainsi que le traitement de toutes les informations recueillies pendant ou à la suite de votre visite sur ce site web. 
Nous vous invitons donc à lire attentivement la présente déclaration de confidentialité et à prendre connaissance de son contenu. D'éventuels changements futurs ne peuvent être exclus. Nous vous demandons donc de lire régulièrement cette déclaration de confidentialité afin de rester informé de ces éventuels changements. 

Approbation 
En utilisant notre site web, les services et produits que nous proposons, vous acceptez que certaines données personnelles soient collectées et traitées automatiquement conformément aux objectifs décrits ci-dessous. 

Doel van de verwerking van de persoonsgegevens.
Bij de registratie op deze website en/of plaatsing van een bestelling, zal van u een aantal persoonsgegevens gevraagd worden. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de correcte en vlotte werking van de website, zoals het verwerken van uw bestelling, het voeren van correspondentie met u, enz.  De gegevens worden gebruikt om de door u gevraagde goederen en diensten te kunnen leveren.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt en laten ons toe gevolg te geven aan uw vraag, voortdurend verbeteringen aan te brengen aan de website en aan de diensten/producten die u worden aangeboden, en deze aan te passen aan uw behoeften. In dit opzicht behouden wij ons het recht voor uw informatie te gebruiken voor markt- en tevredenheidsonderzoeken of voor de ontwikkeling van diensten/producten, eventueel door beroep te doen op onderaannemers.

Dankzij deze gegevens, kunnen wij u bovendien via elektronische weg, via de post, informatiebrochures en andere commerciële informatie over nieuwe diensten/producten, promoties, voordelen, enz. doorsturen.

Daarnaast herkent onze webserver automatisch uw IP-adres, uw domeinnaam, telkens u onze website bezoekt.

Verwerking van de persoonsgegevens en de personen die toegang hebben tot de verwerkte gegevens
De verstrekte gegevens worden opgenomen in de bestanden van Spriet aardappelen De gegevens zullen enkel verwerkt worden in de mate dat de verwerking nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met Spriet aardappelen heeft afgesloten.

We kunnen de informatie die we van u hebben verzameld, combineren met de informatie die we uit andere bronnen hebben verkregen. Hierdoor kunnen we de algehele nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren en kunnen we onze contacten met u beter op u afstemmen.

Daarnaast kunnen we ook informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze websites. Hiervoor gebruiken we diverse technieken, waaronder cookies.

Rechtsgronden voor de verwerking
De gegevens worden verwerkt op basis van volgende rechtsgrond:
- Uw toestemming, voor wat betreft het bezoek aan onze website.
- Een contractuele relatie van zodra u onze diensten/producten aankoopt.

 Indien u zich verzet tegen de verwerking van uw gegevens, kan de overeenkomst niet verder worden uitgevoerd en kan u geen verder gebruik maken van onze diensten.

Delen van de gegevens
Wij delen uw persoonsgegevens met uw toestemming of indien nodig om een transactie te voltooien of een door u gevraagd product te leveren.

(eventueel) Wanneer u betalingsgegevens verstrekt om een aankoop te doen, zullen we betalingsgegevens delen met banken en andere entiteiten die betalingstransacties verwerken of andere financiële services verlenen, en voor het voorkomen van fraude en het verminderen van het kredietrisico.

Uw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht of verzonden worden aan derden, noch openbaar gemaakt worden. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan organisaties in landen buiten de Europese Unie.

Spriet aardappelen behoudt zich wel het recht voor uw gegevens te gebruiken of openbaar te maken, wanneer dit noodzakelijk is om de integriteit van de website te vrijwaren, wanneer de wet dit eist, wanneer de verwerking voor u van levensbelang is, wanneer de verwerking moet gebeuren om een taak van openbaar belang te vervullen of nog wanneer de gegevensverwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang te behartigen.

Tot slot, en voor zover u zich voorafgaand uitdrukkelijk heeft akkoord verklaard, kunnen wij uw persoonsgegevens meedelen aan leveranciers die contractueel aan ons zijn gebonden en die diensten of producten aanbieden die u mogelijks kunnen interesseren.

U kan uw toestemming te allen tijde intrekken.

Uw rechten met betrekking tot de door ons verzamelde gegevens
Conform de Algemene verordening gegevensbescherming, beschikt u over een toegangsrecht, een recht tot wijziging en verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben. U heeft eveneens het recht om u te verzetten tegen hun verwerking binnen de beperkingen van de wetgeving. U heeft het recht uw gegevens over te dragen aan een derde.
U kunt uw rechten uitoefenen:
Door een brief te versturen aan: spriet aardappelen of op volgend emailadres: info@sprietaardappelen.be ,

U heeft eveneens de mogelijkheid om de verzending van informatiebrieven en andere commerciële informatie te weigeren door te klikken op de link ‘Uitschrijven’ die zich op elke toezending bevindt.

Wanneer u het recht u te verzetten tegen de verzending van direct marketing uitoefent, geldt dit slechts voor het opgegeven e-mailadres. Zo u commerciële boodschappen ontvangt op meerdere e-mailadressen, dient u zich evenveel keer uit te schrijven. Zo u zich wenst uit te schrijven per brief, dient u duidelijke opgave te doen van alle e-mailadressen die u wenst te deactiveren.

Termijn van bewaring van uw gegevens
Spriet aardappelen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 5 jaar na het laatst gebruikt bij.

Veiligheid en vertrouwelijkheid
Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden en hebben veiligheidsmaatregelen genomen om elk eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van deze persoonsgegevens te voorkomen.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke en verwerker
Uw gegevens worden verwerkt door spriet aardappelen U kan ons contacteren op volgend e-mailadres: info@sprietaardappelen.be
 
Cookies
Cookies zijn kleine bestanden die via de website tijdelijk op uw harde schijf worden opgeslagen. Deze kleine bestanden vergemakkelijken de navigatie en dragen in hoge mate bij tot de gebruiksvriendelijkheid van de website. Het surfen op onze website kan de installatie van cookies op uw computer tot gevolg hebben. Zij vereenvoudigen het bezoek en verbeteren de ergonomie van de dialoog.

Indien u door de browser wenst verwittigd te worden wanneer er een cookie wordt verzonden, kan u uw browserinstellingen aanpassen. U kunt de installatie van deze cookies op uw computer weigeren, maar zulke weigering kan de toegang tot bepaalde diensten van de websites in de weg staan.

Indien u geen cookies wenst te ontvangen, kan u in uw browserinstellingen kiezen voor “geen cookies accepteren”. U ontvangt dan geen cookies meer. Dit kan echter leiden tot verlies aan functionaliteiten en verlies aan gebruiksvriendelijkheid van de website.

Links naar andere websites
Links die opgenomen zijn op de website zijn louter ter informatieve titel. Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, noch voor de inhouden van externe links, noch voor de eerbiediging van een beleid inzake persoonlijke levenssfeer dat identiek is aan het beleid zoals hierbij gedefinieerd. Bij het betreden van de externe links leest u best het privacybeleid van de betrokken website door.